KOŁO HISTORYCZNE

Koło Historyczne działające w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie liczy ponad 20 osób – uczniów gimnazjum i liceum ogólnokształcącego.

Cele Koła Historycznego:

– rozwijanie i pogłębianie zainteresowań dotyczących przeszłości Polski charakteryzowanej na tle historii Europy i świata,

– pogłębianie i umacnianie postaw patriotycznych i obywatelskich,

– popularyzowanie wiedzy o dziejach małej i dużej ojczyzny,

– motywowanie uczniów do samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy i umiejętności przedmiotowych i ponadprzedmiotowych,

– przygotowywanie do konkursów historycznych młodzieży zdolnej, organizacja wycieczek oraz prezentacja filmów o tematyce historycznej.

Zadania i treści:

Zajęcia służą poszukiwaniu dziedzictwa epok, zatem maja zarówno charakter poznawczy, jak i wychowawczy. Ich celem jest utrwalanie pozytywnej postawy wobec przeszłości – gotowości do podjęcia dziedzictwa. Treści nauczania wydobywają poszczególne wątki dziedzictwa kulturowego, ważne z perspektywy współczesnej, nawet takie, które są drugorzędne z perspektywy epoki, do której przynależą. Szczególnie uwzględniona jest problematyka ojczysta i regionalna. Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem bogatego spektrum tekstów kultury: piśmiennictwa, nagrań muzycznych, ikonografii, filmoteki, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku kultury polskiej oraz własnego regionu.

Tematyka spotkań 2013/2014:

 1. Określamy swoje zainteresowania
 2. Gdzie i jak będziemy szukać informacji na temat interesujących nas wydarzeń
 3. Moje drzewo genealogiczne
 4. Poznajemy naszą okolicę – rys historyczny
 5. Patroni naszej szkoły
 6. Miejscowości w naszym regionie
 7. Czym zajmowali się mieszkańcy naszej miejscowości wczoraj i dziś
 8. Najstarsze polskie kroniki
 9. Cywilizacje starożytnego Bliskiego Wschodu
 10. Konkurs historyczny „Turobin starej fotografii ”
 11. 7 cudów świata starożytnego

SKKT – PTTK przy ZSOiZ w Turobinie

SKKT – PTTK przy ZSOiZ w Turobinie

 Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne skupia 70 uczniów z klas:
I a – 11, I b – 5, II a – 26, II b – 16, III a – 7 i III b – 5 osób.
Przez cały rok szkolny 2006/2007 realizowano 4 główne cele (zadania wiodące):
I.Rozwijanie zainteresowań krajoznawczych i pogłębianie wiedzy o kraju.
II.Upowszechnianie kultury wycieczkowania i rozwijanie zainteresowań turystycznych.
III.Krzewienie idei ochrony przyrody i zdrowego stylu życia (edukacja ekologiczna).
IV.Edukacja regionalna – „obiekty przyrody i architektury w regionie”.
We wrześniu 2006r. zapoznano uczniów klas I ze statutem PTTK i formami działalności SKKT oraz z historią rozwoju turystyki w Polsce. Plan pracy realizowano w różnych formach: imprezy turystyczne, zebrania szkoleniowe, gazetki ścienne, czytelnictwo, oglądanie filmów
krajoznawczych.W listopadzie rozpoczęto przygotowania do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Krajoznawczym „Poznajemy Ojcowiznę”. Zainteresowani uczniowie wypożyczali literaturę dotyczącą naszego regionu oraz przeglądali i czytali prace konkursowe z lat poprzednich. W tym roku szkolnym
w konkursie „Poznajemy Ojcowiznę” wzięło udział 13 uczniów, którzy napisali 9 prac na temat historii, zabytków oraz piękna przyrody Lubelszczyzny. Opisane obiekty to: kościoły w Targowisku, w Mokrymlipiu, w Gródkach, w Wysokiem oraz cmentarz w Turobinie i zabytki sakralne w gminie Radecznica. Prace dotyczyły również obrzędów weselnych i osobliwości turystycznych w gminie Turobin.
Tradycją Koła stało się organizowanie wieczoru wróżb andrzejkowych. W tym roku odbyły się one 29.11.2006r. Największą aktywność wykazali uczniowie klas I. Zainteresowania krajoznawcze uczniowie mogli pogłębiać poprzez czytelnictwo czasopism „Poznaj swój kraj”, książek turystycznych z podręcznej biblioteczki SKKT, wykonywanie gazetek ( np.„Cudze chwalicie, swego nie znacie”, „Zimowe krajobrazy Tatr”) oraz oglądanie albumów, przegląd map i folderów turystycznych. W kwietniu 2007 roku uczniowie klas II b i I a,b przygotowywali się do udziału w eliminacjach powiatowych XXXV Ogólnopolskiego
Młodzieżowego Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego (orientacja na mapie i w terenie, INO, zabytki i przyroda Lubelszczyzny). Szkołę reprezentowała drużyna w składzie: Marcin Mamona z kl. I b, Marek Mazur z kl. II b, Grzegorz Król z kl. II b. Zajęli IV miejsce w klasyfikacji generalnej turnieju oraz III miejsce w konkurencji „Kolarski tor sprawnościowy”(dn.27.04.2007 r.).Działalność SKKT w naszej szkole skupia się również na upowszechnianiu edukacji regionalnej i ekologicznej. Wpajanie zasad zdrowego stylu życia i krzewienie idei ochrony przyrody odbywa się podczas wycieczek oraz na spotkaniach przygotowujących do ruchu turystycznego. Tradycją naszej szkoły stało się krzewienie tożsamości regionalnej poprzez zwiedzanie zabytków i rezerwatów przyrody Lubelszczyzny oraz
udział w konkursach regionalnych. Podczas finału wojewódzkiego XIV Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę” uczniowie otrzymali następujące dyplomy:
1.Ewelina Bochniak – I miejsce w kategorii prac indywidualnych.
2.Iwona Startek – II miejsce w kategorii prac indywidualnych.
3.Justyna Bartosiewicz – III miejsce w kategorii prac indywidualnych.
4.Joanna Batorska i Piotr Podkański – I miejsce w kategorii prac zbiorowych.
5.Edyta Bielak i Katarzyna Obrosły – II miejsce w kategorii prac zbiorowych.
6.Ewelina Gil, Dawid Bida, Monika Korkosz – III miejsce w kategorii prac zbiorowych.
Oddział PTTK w Biłgoraju zorganizował dla uczestników konkursu wycieczkę do muzeum w Biszczy, Tarnogrodzie i do miejsc pamięci narodowej (cmentarz spacyfikowanej miejscowości Szarajówka). Osiągnięcia naszych uczniów zaprezentowano na gazetce szkolnej podczas Dnia Otwartych Drzwi i Święta Szkoły.Zaplanowane zadania zostały zrealizowane. Ognisko integracyjne, planowane na październik 2006 nie odbyło się z przyczyn obiektywnych, jednak uczniowie klas I mogli uczestniczyć w ognisku zorganizowanym przez swoich wychowawców. W porównaniu z latami ubiegłymi można zauważyć wzrost zainteresowania turystyką i krajoznawstwem w naszej szkole. Uczniowie aktywnie uczestniczą w różnych imprezach turystycznych na szczeblu szkolnym, powiatowym i wojewódzkim (konkursy, turnieje). Osiągają sukcesy, co jest wielką promocją naszej szkoły w powiecie.

W przyszłym roku szkolnym planujemy:
Współpraca z Oddziałem PTTK w Biłgoraju – udział w imprezach turystycznych
Kontynuacja pracy krajoznawczej i regionalnej w naszej szkole.

Opiekun SKKT: Danuta Peichert