TRZY LITERY, KTÓRE CHRONIĄ TWOJE CZTERY „Lekcje z ZUS”

TRZY LITERY, KTÓRE CHRONIĄ TWOJE CZTERY

http://www.zus.pl/edukacja
http://www.zus.pl/edukacja

Pod tym hasłem wszyscy uczniowie klasy I Liceum Ogólnokształcącego w ZSOiZ realizują projekt przeznaczony dla szkół ponadpodstawowych. „Lekcje z ZUS” to pierwszy, autorski, projekt, który powstał by budować świadomość młodego pokolenia Polaków, w tak ważnym aspekcie ich przyszłego życia, jakim są ubezpieczenia społeczne. Dziś, niestety, niewielu młodych Polaków wie, czym są ubezpieczenia społeczne i czym skutkuje decyzja, by wykluczyć się z tych ubezpieczeń. „Lekcje z ZUS” kształtują świadomość młodzieży, uczą przy tym by być wzajemnie odpowiedzialnym wobec osób, które przynależą do starszych pokoleń (zasada solidaryzmu społecznego), a ponadto dają praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom.

Uczniowie uczestniczący w projekcie ,,Lekcje z ZUS” mają możliwość udziału w olimpiadzie ,,Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Laureaci olimpiady otrzymają atrakcyjne nagrody, m.in. laptopy, tablety, czytniki e-booków oraz indeksy i punkty w rekrutacji na uczelnie, z którymi ZUS zawarł porozumienie o współpracy.

Projekt oraz olimpiada objęte są honorowym patronatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej.

 

Olimpiada WIEDZY O BIZNESIE I INNOWACJACH (I edycja 2016/2017)

  Olimpiada WIEDZY O BIZNESIE I INNOWACJACH (I edycja 2016/2017)

Szczegóły poniżej:

jednostronna informacja 

Harmonogram 

Program Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach 

 

Szanowni Państwo,

Wzorem lat poprzednich rozpoczynamy nową odsłonę Olimpiady Wiedzy o Przedsiębiorczości
pod szyldem Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach.
Celem konkursu jest promowanie rozwoju przedsiębiorczości wśród młodych.
Prosimy o poinformowanie szkół znajdujących się na terenie Państwa jednostki organizacyjnej oraz o udostępnienie informacji o Olimpiadzie na stronie internetowej lub fanpejdżu.
Poniżej:
Link do opisu, regulaminu i harmonogramu Olimpiady na naszej stronie:
http://newtechlodz.com/index.php?ids=112&id=834

Link do posta na facebooku, który można udostępnić:
https://www.facebook.com/newtechlodz/posts/1388606191151203:0
 
Olimpiada jest współfinansowana ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej:
https://bip.men.gov.pl/wp-content/uploads/sites

Artur Sawicki

Koordynator Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach
telefon: 505699461

PROJEKT EDUKACYJNY W ZSOiZ

PROJEKT EDUKACYJNY
W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
I ZAWODOWYCH W TUROBINIE

  • W dniach 21- 23 marca oraz 30 marca- 01 kwietnia 2016r.w Zespole Szkół w Turobinie będą realizowane dwa projekty edukacyjne z języka angielskiego:

KidSpeak – projekt dla szkół gimnazjalnych oraz WorldTalks – projekt dla szkół ponadgimnazjalnych. Będziemy gościć wolontariuszy z Indonezji, Gruzji, Ukrainy i Rumuni, którzy będą prowadzić warsztaty edukacyjne z zakresu różnorodnych tematów związanych z przyrodą, tradycjami, codziennymi czynnościami.

Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim zapewniając atrakcyjne rozszerzenie cyklu edukacyjnego wspierając główny cel edukacji na poziomie gimnazjów, liceów i techników. Projekt zwraca uwagę na wielokulturowość, daje także szanse zdobycia oraz rozwoju zdolności językowych. Zajęcia będą prowadzone za pomocą różnych metod, takich jak nauka poprzez zabawę, dyskusję oraz inne zajęcia interaktywne z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.

Cele projektu:

– zwiększenie wiedzy na temat specyfiki danego kraju, m.in. geografia, kultura, historia,

– aktywizacja młodych ludzi do podejmowania inicjatyw w środowisku lokalnym,

– praktyczna nauka języka angielskiego,

– pobudzanie oraz promowanie postaw tolerancji,społecznej odpowiedzialności wśród uczniów.

  • Począwszy od drugiego semestru bieżącego roku szkolnego w naszym Zespole Szkół zostanie   wdrożony Program Profilaktyki Szkolnej, realizowany we współpracy z Gminą Turobin. Główne cele tego programu to przede wszystkim pokazanie różnych form spędzania wolnego czasu i promowanie stylu życia wolnego od zagrożeń uzależnieniami.

W ramach tego programu rozpocznie swoją działalność szkolne koło miłośników teatru. Uczestnicy zajęć poznają możliwości i ograniczenia, które wiążą się z teatrem, jako formą komunikacji między aktorem a widzem, będą też mieli możliwość sprawdzić i rozwinąć swoje umiejętności aktorskie. Z działalnością koła nieodzownie będą się wiązać cykliczne wyjazdy do najbliższych teatrów. Kolejnym działaniem podejmowanym w ramach realizacji programu będą też wycieczki rowerowe po najbliższej okolicy. Gdy tylko zagości u nas wiosna ruszamy w drogę.

ZAPRASZAMY!

Anna Derkacz- dyrektor ZSOiZ

Wzajemna współpraca pomiędzy KUL , Wydziałem Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie a ZSOIZ

Nasza szkoła rozpoczęła wzajemną współpracę z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim
im. Jana Pawła II, Wydziałem Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie, ul. Ofiar Katynia 6a, 37-450 Stalowa Wola.
Stosowną umowę podpisano w dniu 30.10.2015r. w Stalowej Woli pomiędzy:  dr. hab. Krzysztofem Nareckim, prof. KUL, Prorektorem ds. Studenckich a panią mgr Anną Derkacz – Dyrektorem Liceum.
Podjęta współpraca ma służyć podnoszeniu jakości kształcenia oraz kwalifikacji nauczycieli, pogłębianiu zainteresowań uczniów i ukazywaniu najnowszych osiągnięć badawczych z szeroko rozumianego zakresu nauczania i wychowania, zarówno w duchu misyjnego przesłania KUL.

W celu realizacji określonych zadań Strony postanowiły:
1) organizować spotkania robocze z udziałem przedstawicieli Stron w miarę istniejących potrzeb;
2) realizować wymianę informacji pomiędzy odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi stron;
3) propagować idee niniejszego przedsięwzięcia w środkach masowego przekazu oraz zamieszczać informacje o jego realizacji na swoich stronach internetowych.
Wydział zobowiązuje się do:
1) umożliwiania udziału młodzieży szkolnej w wybranych zajęciach akademickich, tzn. w wykładach otwartych, konferencjach i sympozjach;
2) przeprowadzania zajęć dydaktycznych lub warsztatów dla uczniów przez pracowników lub studentów;

  • informowania o wydarzeniach kulturalnych i naukowych na Wydziale;
  • prezentacji szkolnym wycieczkom przedmiotowym zasobów dydaktycznych Wydziału;
  • objęcia indywidualną opieką (tutoring) przez pracowników Wydziału wybitnie uzdolnionych uczniów, w szczególności przygotowujących się do olimpiad przedmiotowych;
  • współpracy studentów Wydziału oraz uczniów Liceum na płaszczyźnie kulturalno-oświatowej, m. in. w ramach kół naukowych czy kół zainteresowań;
  • współpracy w zakresie organizacji projektów z dziedziny kultury i popularyzacji nauki;
  • organizowania spotkań z rodzicami uczniów w celu objaśnienia zasad funkcjonowania szkoły wyższej, a także zasad rekrutacji oraz warunków studiowania na Wydziale;
  • wdrożenie programu „Edukacja prawna dla szkół średnich”.

Liceum zobowiązuje się do:
1) wspólnej organizacji przedsięwzięć naukowo-dydaktycznych i kulturalnych w środowisku szkolnym i pozaszkolnym (wykłady otwarte, prelekcje, odczyty, wystawy);
2) współpracy w zakresie odbywania przez studentów Wydziału praktyk przedmiotowo-metodycznych i pedagogicznych, w tym odbywania hospitacji lekcji;
3) okresowej wymiany doświadczeń w zakresie najnowszych metod kształcenia i wychowania;
4) udziału uczniów w imprezach organizowanych przez Wydział;
5) ekspozycji materiałów informacyjnych Wydziału.

Informacje o Wydziale KUL:

http://www.kul.pl/wydzial-zamiejscowy-prawa-i-nauk-o-spoleczenstwie-w-stalowej-woli,111.html
stal_A2_2015_v2
Źródło foto: http://www.kul.pl/studiuj-z-nami,art_60841.html

http://www.kul.pl/wydzial-zamiejscowy-prawa-i-nauk-o-spoleczenstwie-w-stalowej-woli,111.html

Zamówienie na dostawę oleju opałowego do ZSOiZ w Turobinie w sezonie grzewczym 2015/2016


 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Turobin: Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie w sezonie grzewczym 2015/2016. Numer ogłoszenia: 246132 – 2015; data zamieszczenia: 21.09.2015

 

SIWZ dostawa oleju opalowgo 2015
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie w sezonie grzewczym 2015/2016. (wraz z umową i załącznikami 1-7!)

wyjasnienie nr2_25.09.2015

 

 


CCF20150923_00000

 


zawiadomienie o uniewaznieniu_2015