O SZKOLE

 Zespół Szkół  w Turobinie

Przedszkole Samorządowe

Szkoła Podstawowa

Liceum Ogólnokształcące

Technikum kształcące w zawodzie: technik agrobiznesu 4-letnie

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Szkoła Policealna dla Dorosłych: 

– technik administracji z elementami spedycji

– technik turystyki wiejskiej

– technik informatyk

Nasza Szkoła jest placówką istniejącą już ponad 50 lat. Pracuje   w niej doświadczona i właściwie przygotowana Kadra Pedagogiczna.
Młodzież szkolna bierze udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Sukcesy w tym zakresie osiągają uczniowie liceum   i technikum. Absolwenci z powodzeniem startują na wyższe uczelnie i kończą wybrane kierunki studiów.Szkoła mieści się w nowym funkcjonalnym budynku, dysponuje dobrze wyposażonymi pracowniami przedmiotowymi. Do Twojej dyspozycji będzie sala gimnastyczna,  stadion sportowy położony obok szkoły.W szkole funkcjonują dwie nowoczesne pracownie komputerowe wraz z centrum multimedialnym oraz pracownia komputerowa w Gimnazjum Biblioteki szkolne poza bogatym księgozbiorem i czytelnią umożliwią Ci dostęp do Internetu, skanera i drukarki mono Szkolna stołówka oferuje ciepłe posiłki.Turobin to miejscowość, w której krzyżują się szlaki komunikacyjne, stąd łatwość dojazdu do szkoły.
Tradycją szkoły jest organizowanie wycieczek, rajdów i kuligów z ogniskiem, imprez kulturalnych i sportowych. Na uwagę zasługują wyjazdy, jakie kultywujemy od 2007 roku, podczas których
z inicjatywy naszego katechety księdza Marka Janusa młodzież licealna oddaje dobrowolnie krew w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie ul. Aleje Kraśnickie. W wymienionym okresie 166 uczniów oddało 64 litry krwi. Należy również podkreślić fakt, iż w okresie od 2007 roku do obecnej chwili 90-ciu uczniów LO dobrowolnie wypełniło deklaracje na oddanie po śmierci własnych organów do przeszczepu. Jest to odpowiedź na propozycję księdza Marka Janusa w ramach katechezy szkolnej.Samorząd Szkolny  ZSOiZ wykonuje zadania, które dotyczą: utrzymania porządku w  szkole, organizacji życia kulturalnego, rozwijania samorządności i działalności społeczno-charytatywnej. Praca w organizacjach szkolnych stwarza szansę do wykazania się i samorealizacji  uczniom chętnym do pracy pozalekcyjnej i społecznej. Wzorem lat ubiegłych Samorząd Szkolny aktywnie włączył się w przeprowadzenie ogólnopolskiej akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”. W grudniu uczniowie liceum i gimnazjum zbierają corocznie dary rzeczowe, z których zostały sporządzają paczki i przekazują do Domu Dziecka w Zamościu. Kolejna akcja charytatywna pod patronatem Samorządu to „Twój dar serca dla Hospicjum”. Samorząd Szkolny uczestniczy w przygotowaniu uroczystego apelu z okazji „Dnia Ziemi”.

Młodzież Zespołu Szkół bierze udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Przykłady w roku szkolnym 2012/013:

W Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie  Krajoznawczym „Poznajemy Ojcowiznę” wzięli udział uczniowie liceum ogólnokształcącego, którzy napisali prace na temat historii, zabytków, zwyczajów oraz piękna przyrody Lubelszczyzny. Na etapie wojewódzkim uczennica klasy I Dziura Izabela zajęła I miejsce w kategorii pracy indywidualnej. Natomiast w konkursie wiedzy o samorządzie terytorialnym wzięło udział 14 osób z liceum. Laureatem tego konkursu został Adrian Kula. Na podkreślenie zasługuje sukces uczennicy klasy III LO Baty Chlebuś, która zajęła I miejsce w kraju w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym. Uczniowie liceum brali udział w XVII Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej i 3 osoby zakwalifikowało się do etapu wojewódzkiego. Uczeń III klasy gimnazjum Mateusz Wiater został laureatem konkursu matematycznego organizowanego przez Kuratora Oświaty w Lublinie. Laureatami Ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej „Olimpus” zostali uczniowie klasy III gimnazjum Katarzyna Wnuk i Mateusz Wiater, który jest również laureatem szczebla powiatowego konkursu matematycznego „Zagimak”. Powyższe przykłady świadczą o tym, iż młodzież nasza chce brać udział w konkursach i olimpiadach, naszym zadaniem zaś jest dopingować ich i umożliwiać im start w tego rodzaju współzawodnictwie.

Młodzież szkolna uczestniczy wzorem lat ubiegłych w zawodach sportowych w ramach współzawodnictwa międzyklasowego i współpracy z innymi szkołami.

ZAPRASZAMY NA NASZĄ PODSTRONĘ SPORTOWĄ   ” Sport w ZSOiZ

Metody i formy pracy, jakimi nauczyciele posługują się w przygotowaniu i przeprowadzeniu zawodów pozwalają na dużą aktywność młodzieży, jej zainteresowanie osiąganiem jak najwyższych rezultatów. Widać zgranie zespołów biorących udział w rozgrywkach i właściwą relację między nauczycielem, a uczniami. Atmosfera panująca na boisku sprzyja motywacjom, którymi kieruje się młodzież chcąc grać w piłkę itp. Przy okazji realizowane są ważne cele wychowawcze, wśród których czołowe miejsce zajmuje konsolidacja i autentyczna współpraca na zasadzie partnerskiej. Podczas konfrontacji sportowych uczniowie wyrabiają umiejętności gry w piłkę i pracy w zespole. Kontakty międzyszkolne tego rodzaju powinny być kontynuowane w następnych latach szkolnych, jako że są dla Zespołu Szkół świetną okazją do promocji w regionie i gromadzenia doświadczeń wypracowanych w innych szkołach. Uczniowie ZSOiZ rozwijają swoje zainteresowania piłkarskie w Gminnym Klubie Tur-Turobin, który użytkuje szkolny stadion sportowy.

Gimnazjum im św. Jana Pawła II

Dodaj komentarz